POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.RESPONSABLE

A. Dades de contacte del Responsable

El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és Rovellats S.A.

Adreça: “La Bleda” Sant Martí Sarroca, Barcelona.
N.I.F .: A08837676
Telèfon: 93 488 05 75
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 23498, foli 76, Full número B-55.668.

Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent Email rovellats@cavarovellats.com o en el telèfon 93 488 05 75.

2. FINALITAT
A. Descripció ampliada dels fins del tractament
Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Publicitat i prospecció comercial Comerç electrònic
Terminis o criteris de conservació de les dades

B. Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides.
Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada
Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzades per prendre decisions automatitzades.

3.LEGITIMACIÓ
A. Legislació aplicable
La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim
Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-lo
No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.

4. DESTINATARIS
A. Destinataris
Organitzacions o persones directament relacionades a l’empresa, Administració pública amb competència en la matèria.

B. Destinataris específics
No existeixen

C. Decisions de adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables
No existeixen.

D. Transferències Internacionales
No existeixen

5. DRETS
A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
L’interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a “La Bleda” Sant Martí Sarroca (08731), província de Barcelona.

L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a “La Bleda” Sant Martí Sarroca (08731), província de Barcelona.

B. Dret a retirar el Consentiment prestat
L’interessat podrà retirar les dades que l’empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a “La Bleda” Sant Martí Sarroca (08731), província de Barcelona.

C. Dret a reclamar davant la Autoritat de Control
L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. PROCEDÈNCIA
A. Informació detallada del origen de los dades
Facilitades pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten
Nom i Cognoms
NIF/DNI/NIE
Adreça
Email

7. CLÀUSULA CONSENTIMENT NEWSLETTER
En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la legislació vigent sobre protecció de dades, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà tractat sota la responsabilitat de Rovellats, S.A. amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament nostre Newsletter. Les dades no seran cedits a tercers excepte obligació legal.

La base legítima és el consentiment el qual podrà ser revocat en qualsevol moment, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça rovellats@cavarovellats.com.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i limitació de tractament de les seves dades, així com sol·licitar la seva portabilitat, mitjançant un escrit a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.